تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دکتری حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای سنجش درماندگی مالی از دو معیار مدل درماندگی مالی آلتمن تعدیل شده و ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نوسانات سود برابر با انحراف معیار 4 سال سود خالص می باشد. روش پژوهش از لحاظ ماهیت، جزء تحقیقات کاربردی بوده و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی 8 ساله بین سال‌های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی حسابرسی شده‌ی شرکت‌ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم افزار استاتا و از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که درماندگی مالی بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن بر نوسانات سود تاثیر منفی (معکوس) دارد. همچنین در ماندگی مالی براساس ماده 141 قانون تجارت بر نوسان پذیری سود تاثیر معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها