تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین، اردبیل، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق به‌دنبال، تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام می‌باشد. از لحاظ طبقه‌بندی برحسب روش از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. از جنبه تئوریک تحقیق مزبور در حوزه تحقیقات اثباتی طبقه‌بندی می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت‏های ‏پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی تحقیق نیز یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1393 الی 1399 می‏باشد. براساس فرضیه تحقیق انتظار می‌رود که سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام تأثیر معناداری داشته باشد. نتایج نشان می‌دهد که سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به‌عبارت دیگر در صورت وجود سیاست مالیاتی متهورانه، هم‌زمانی قیمت سهام کاهش می‌یابد و برعکس.

کلیدواژه‌ها