تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران

نوع مقاله : توصیفی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران

چکیده

هدف:این مقاله قصد دارد موضوع تحریم ها را به نقد و چالش کشیده و ارتباط آن را با بوجود آمدن عـزم اراده همـه آحـاد کشور در افزایش حداکثری داخلی سازی و خودکفایی به ویژه در صنعت خودرو با تحلیل های کارشناسی بیان نماید.

روش:تحقیق به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده . به این صورت که ابتدا با مراجعه به تحقیقات محققان قبلی از طریق جستجو در اینترنت ،مقالات منتشر شده و کتاب ها به جمع آوری داده ها و معیارهای مورد نیاز پرداخته و سپس از طریق مراجعه به نخبگان صنعت خودرو و کارشناسان وابسته به تولید کنندگان خودرو به دو روش پرسشنامه ای و مصاحبه رو در رو نسبت به تکمیل و گسترش و باز تعریف داده ها اقدام می نماید .

یافته ها:اعمال تحریم های اقتصادی و بین المللی از سوی برخی کشور ها،در بخش های تولید ، صادرات و واردات تاثیر می گذارد.این شرایط در برخی از صنایع به مراتب تاثیر بیشتری داشته و فرآیند آنها را مختل می کند دلیل افت شدید تولید و کاهش نقدینگی فشار وارده مضاعف شده و شرکتهای خودرو ساز را با چالش های بیشتری مواجه می سازد. افت تولید خودرو و مشکل تامین قطعات وارداتی در شرکتهای خودرو ساز باعث افت نقدینگی شده و موجبات افزایش قیمت محصول نهایی را به دنبال داشته است.

نتیجه گیری:بطور کلی می توان گفت که تحریم ها در صورتی برای کشور نعمت است که بسرعت تبدیل به فرصت هـایی طلایـی برای نوآوران و تولیدکنندگان خلاق شود؛ بگونه ای که با ایجاد بسترهای حمایتی پایدار و مسـتمر دولتمـردان بـرای فعالین اقتصادی، موانع پیش روی آنان برطرف شده و انگیزه ورود و تلاش مضاعف در عرصه تولید با ارتبـاط عمیقتـر دانشگاه و صنعت فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات