بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر تمایل به دستکاری گزارش های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مالی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران.

چکیده

دستکاری گزارش های مالی متأثر از عوامل رفتاری و غیر رفتاری است یکی از عوامل رفتاری، ویژگی های شخصیتی ماکیاولیسم و خود شیفتگی است. در علم روانشناسی، این دو رفتار را ویژگی‌های تاریک شخصیتی می‌نامند که می‌تواند درستکاری و رفتار مطلوب افراد را تحت تأثیر قرار دهد. بر همین اساس این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر تمایل به دستکاری گزارش های مالی می‌باشد. در این تحقیق تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1399-1398 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیون پولد استفاده شده، نتایج تحقیق حاکی از این است که ویژگی‌های شخصیتی ماکیاوالیسم و خود شیفتگی مدیران بر تمایل به دستکاری گزارش‌های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها