بررسی رابطه بین رفتار سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت با توجه به تصدی و سواد مالی مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

در این تحقیق تأثیر ویژگی مدیران بر رابطه بین رفتار سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 130 شرکت طی بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت‌های مالی و نرم‌افزارهای مالی استخراج و توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص، طبقه‌بندی‌شده و محاسبه و در نهایت از طریق نرم‌افزار Eviews با بهره‌گیری از رگرسیون چند متغیر تجزیه‌وتحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بین رفتار سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت رابطه معناداری وجود دارد. تصدی و سواد مالی مدیریت بر رابطه بین رفتار سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت تأثیرگذار نیستند.

کلیدواژه‌ها