رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیلگری چرخه تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

چکیده

وجه نقد نقش بسزایی در بقا و ادامه حیات واحد تجاری دارد. شرکت‌ها اگر نقدینگی کافی برای سرمایه‌گذاری‌های احتمالی آتی داشته باشد متحمل هزینه‌های معاملاتی مربوط به تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد و یا هزینه تامین مالی از خارج شرکت نخواهد شد و قادر خواهد بود سریعا به تغییرات بازار پاسخ دهد. پس شرکت‌ها برای ماندگاری در رقابت از سطح نگهداشت وجه نقد بیشتری استفاده می‌کنند. از طرفی در شرایط رکود اقتصادی، واحد تجاری برای حفظ سطح رقابت خود ترجیح می‌دهد برای دستیابی به اهداف یا حفظ تراز نقدی خود برای تحمل شوک‌های منفی بازارهای سرمایه خارجی، وجوه نقد خود را ذخیره کند. اما به دلیل نبود شواهد علمی‌ و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت با تاکید بر اثر تعدیلگری چرخه تجاری می‌پردازد. در همین راستا نمونه‌ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1391 - 1396 انتخاب و آزمون شده ‌است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول منجر به افزایش میزان سطح نگهداشت وجه نقد می‌شود و همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد چرخه تجاری تاثیر تعدیلگری بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و افزایش میزان سطح نگهداشت وجه نقد ندارد.

کلیدواژه‌ها