بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی اساس تئوری دورکاری مورگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز ورامین، ورامین، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی بوده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دورکاری در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران می باشند. فرضیه های این تحقیق بر اساس تئوری دورکاری مورگان استخراج گردیده و جهت نمونه آماری در این تحقیق با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از تکمیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای شخصی کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سازمانی و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها