بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر " بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی" می‌باشد. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی و نمونه آماری شامل 264 نفر می‌باشند. مطابق با مفروضه‌های آزمون‌های آماری، از روش‌های مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار ‌PLS استفاده گردید. نتایج فرضیه نخست نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد که راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه سوم بیان داشت که سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. فرضیه چهارم نیز نشان داد که عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها