بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری در بیمه مرکزی انجام شده است. مطالعه‌ی حاضر به لحاظ هدفی که دارد، یک مطالعه‌ی کاملاً کاربردی است. همچنین به لحاظ ماهیت و روش نیز در زمره‌ی تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی جای می‌گیرد و به دلیل اینکه تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را آزمون می‌کند، یک تحقیق علّی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق کل مشتریان سازمان بیمه مرکزی بوده‌اند که به روش تصادفی ساده نمونه‌ای به تعداد 385 عضو از میان آنها برگزیده شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه‌‌های استاندارد و محقق ساخته بوده است که در فرایند اجرای تحقیق روایی و پایایی آنها آزمون شده و به اثبات رسیده است. به منظور آزمون فرضیات این تحقیق، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد فعالیتهای بازاریابی پایدار بر تصویر برند تاثیرگذار است. تصویر برند بر رضایت مشتری تاثیرگذار است. تصویر برند بر اعتماد مشتری تاثیرگذار است. اما تصویر برند بر وفاداری مشتری تاثیرگذار نبود. همچنین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار بود. علاوه براین، نتایح نشان داد اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار بود.

کلیدواژه‌ها