بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده‌نگر و نوسان‌پذیری بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش شناخت، از نوع توصیفی است و در زمره پژوهش‌های شبه تجربی، همبستگی و پس‌رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه‌ آماری پژوهش شامل 114 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1397 است که از طریق حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند. اطلاعات لازم برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز جهت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، از نرم افزار ره‌آورد نوین و همچنین اطلاعات موجود در وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های ترکیبی با استفاده از نسخه نهم نرم‌افزار ایویوز انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین افشای اطلاعات آینده‌نگر مالی و نوسان‌پذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات