بررسی رابطه مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی دربورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 87 شرکت می‌باشد. در این تحقیق تخصص کمیته حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن‌ها بر کیفیت پیش‌بینی سود و مدیریت سود شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از مدل‌های تلفیقی و پانل با اثرات ثابت استفاده شد، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می‌دهد بین مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی ارتباط معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها