تاثیر مدیریت سود واقعی بر پایداری و آگاهی بخشی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر دوجنبه مهم از کیفیت سود مانند پایداری سود و آگاهی بخشی سود درباره ی جریان های نقدی آینده می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی ( پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، در همین راستا نمونه‌ای مشتمل بر 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396ـ1391 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. به همین منظور، برای اندازه‌گیری مدیریت سود از مدل جونز (1991) استفاده شد. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که مدیریت سود واقعی رابطه‌ای منفی با پایداری سود دارد یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی، پایداری سود کاهش می‌یابد؛ همچنین مدیریت سود واقعی باعث کاهش ارتباط بین سود جاری و جریان‌های نقدی آینده می‌شود.

کلیدواژه‌ها