بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابرس دیوان محاسبات، کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
عملکرد موثر حسابرسی داخلی، با کمک به مدیریت و اعضای هیئت مدیره برای ارزیابی و بهبود کارایی مدیریت شرکت، کنترل داخلی و فرایندهای حاکمیت شرکتی، ارزش افزوده ای را برای یک سازمان ایجاد می کند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه‌های پژوهش توسط نمونه‌ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. در این رابطه،تعداد دو فرضیه تدوین شد. نتایج فرضیه اول پژوهش، حاکی از آن است که اندازه کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی، را تعدیل(تشدید) می کند و همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش، حاکی از آن است که تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی را تعدیل(تشدید) می کند؛ ازاین‌رو لازم است توجه جدی‌تری به مقولۀ ویژگی های کمیته حسابرسی داخلی انجام شود و با اتخاذ سازوکارهای مناسب، زمینۀ ارتقای هرچه بیشتر کیفیت واحد کمیته حسابرسی داخلی شرکت‌ها فراهم شود؛ که این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می‌تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری قرار دهد.
واژه‌گان کلیدی: ویژگی‌های کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرس داخلی، اثر بخشی کنترل های داخلی.

کلیدواژه‌ها