تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بستان آباد، بستان آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، پردیس ارس دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران.

چکیده

تجدید ارائه صورت‌های مالی قصور و کوتاهی‌های گزارشگری می‌باشد. تصدیقی بر این است که گزارش‌های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می‌تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می‌کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می‌گذارد و جایگاه هیئت‌مدیره شرکت به‌عنوان نهاد حمایت‌کننده و دارنده نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به‌منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران، دارای اهمیت ویژه‌ای است. رمز موفقیت یک شرکت درگرو هدایت مطلوب آن است، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوش‌نام در برخورداری آن‌ها از یک هیئت‌مدیره مؤثر و کارا نهفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی رابطه معنادار و معکوسی دارند. یعنی با افزایش پویایی هیئت مدیره، تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا می‌کند.تجدید ارائه صورت‌های مالی قصور و کوتاهی‌های گزارشگری می‌باشد. تصدیقی بر این است که گزارش‌های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می‌تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می‌کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می‌گذارد و جایگاه هیئت‌مدیره شرکت به‌عنوان نهاد حمایت‌کننده و دارنده نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به‌منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران، دارای اهمیت ویژه‌ای است. رمز موفقیت یک شرکت درگرو هدایت مطلوب آن است، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوش‌نام در برخورداری آن‌ها از یک هیئت‌مدیره مؤثر و کارا نهفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی رابطه معنادار و معکوسی دارند. یعنی با افزایش پویایی هیئت مدیره، تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها