بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

شناخت انتظارات مشتریان و پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده در بازار نقش مهمی در موفقیت سازمان ایفا می کند. لذا بکارگیری جهت گیری های استراتژیک درونگرای کارآفرینی و یادگیری مداری در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همچنین لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بانک تجارت شهر تهران بوده اند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.81 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین کارکنان بانک تجارت شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss22 استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را نشان داد. لذا جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که سبک رهبری تحول آفرین با ضریب Beta=0.840 تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد.همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون(R=0.840) به این معنا بود که رابطه مستقیمی میان سبک رهبری تحول آفرین(متغیر وابسته)و کارآفرینی سازمانی(متغیر مستقل) وجود دارد. به طور کلی سبک رهبری تحول آفرین با سطح اطمینان 95% و sig<0.05 تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها