تاثیر شفافیت اطلاعات بر رابطه بین تجدید ارایه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اهواز- مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

تجدید ارائه صورت‌های مالی قصور و کوتاهی‌های گزارشگری می‌باشد. تصدیقی بر این است که گزارش‌های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می‌تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می‌کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می‌گذارد و کمیته حسابرسی از زمان آغاز به کار خود در دهه میلادی پیش نقش مهمی در اداره امور شرکت‌ها داشته و اهمیت آن در سایه اهمیت اصول راهبری شرکتی افزایش یافته است. اگرچه پژوهش‌هایی در زمینه تأثیر عناصر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت‌های مالی در سایر کشورها بویژه بعد از بحران سال 2000 و تصویب قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی در سال 2002 انجام شده است اما مطالعه در زمینه ویژگی‌های کمیته حسابرسی به عنوان بخش مهمی از ساختار حاکمیت شرکتی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا شفافیت اطلاعاتی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد شفافیت اطلاعاتی رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی را تعدیل میکند و همچنین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها