تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران.

چکیده

بحرا‌ن‌ها و رسوایی‌هایِ مالی به وجود آمده ناشی از ورشکستگیِ برخی شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته جهان که درنتیجه ضعف حاکمیت شرکتی بوده، موجب کاهش اعتماد عمومی به گزارشگری مالی گردید. این رو استفاده از معیارهای اقتصادی ارزش محور برای ارزیابی ارزش و عملکرد شرکت از یک سو و نیاز به طراحی و استقرار فرایندهای مناسب راهبری شرکت از سوی دیگر، بیش از پیش احساس شد. لذا تقاضا و به تبع آن مطالعات جهت رفع نیازهای فوق و درنتیجه ارائه شفاف و مناسب‌تر گزارش‌های مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یافته است. در این تحقیق میزان تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت از طریق مقایسه با چهار معیار نوین ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامدار، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی مورد آزمون قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها