رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران

3 کارشناسی مدیریت، موسسه آموزش عالی آرمان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی پرداخته است. متغیرمستقل؛ ویژگی های اخلاقی حسابرسان و متغیرهای وابسته؛ مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامه‌ریزی، مرحله اجرای عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی می باشد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 374 نفر ازحسابرسان استان خراسان رضوی بودند و توسط پرسشنامه‌ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند. جهت سنجش ویژگی های اخلاقی حسابرسان از پرسشنامه 6 سوالی و مراحل حسابرسی از پرسشنامه 20 سوالی بهره گرفته شده است. به منظور جمع-آوری اطلاعات بین پرسش‌شوندگان ارائه شد. سپس داده‌های جمع‌آوری شده پس از ورود در برنامه نرم-افزاری آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش شاخص ویژگی های اخلاقی حسابرسان باعث بهبود مراحل چهارگانه حسابرسی می گردد. همچنین بین ویژگی اخلاقی حسابرسان ومرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامه‌ریزی، مرحله اجرای عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه ی مثبت ومعناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها