بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان پرداخت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و قلمرو زمانی سال 1398 است. جامعه آماری مورد مطالعه حسابرسان شاغل در 21 موسسه حسابرسی عضو جامعه انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس و فرمول نمونه‌گیری کوکران حجم نمونه تقریبی تعداد 250 نفر و تعداد 350 پرسشنامه توزیع که از این تعداد 289 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری بود. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده گردید. مناسبت (برازندگی) مدل با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی‌داری پارامترها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS بررسی گردید. در تحلیل آماری به کمک آزمون تحلیل مسیر و بر اساس مدل برازش داده شده نتایج نشان داد: بین فشار اطاعت و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین فشار تطابق و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد حرفه ای و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد عاطفی و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد هنجاری و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد مستمر و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین فاصله قدرت و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین فردگرایی و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین مردگرایی و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود ندارد. بین عدم اطمینان و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها