تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که به روش حذف سیستماتیک تعداد 117 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ی زمانی 5 ساله بین سال‌های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود از مدل جونز تعدیل شده استفاده گردید. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده‌شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدل‌ها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی تاثیر ندارد. رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی تاثیر منفی دارد. یعنی در شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط موسسات رتبه برتر انجام شده است مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی کمتری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها