کلیدواژه‌ها = سطح نگهداشت وجه نقد
تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

دوره 5، شماره 68، دی 1401، صفحه 1-15

عاطفه ملکی؛ سعید جلالی نیا؛ رشید انجمنی


رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

دوره 5، شماره 67، آذر 1401، صفحه 1-10

عاطفه ملکی؛ سعید جلالی نیا؛ اصغر حمزه ئی