تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

یکی از روشهای مدیریت سرمایه در گردش نیز نگهداری سطح مناسب و بهینه از وجه نقد است تا بتوان در شرایط بحرانی واکنش مناسابی نشان داد و شرکت را از مواجهه با ریسک ورشکستگی مصون نگه داشت، از اینرو شناسایی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد از اهمیت برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد می باشد. در این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای، 1392-1399، که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل اثرات تصادفی نشان می دهد که مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر ندارد. اما اندازه کمیته حسابرسی و میزان تجربه اعضای کمیته حسابرسی بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر معنی دار و مثبت دارد. همچنین، ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها