بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی کار، گروه مهندسی صنایع، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

3 دانشجوی حسابداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه‌های انتفاعی می‌باشد. در این راستا تعداد 140 شرکت ( 700 شرکت-سال ) پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 الی 1395 به روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید. گردآوری و محاسبه داده‌های پژوهش با مراجعه به صورت‌های مالی شرکت‌ها و نرم افزار ره آورد نوین در صفحات گسترده اکسل مورد محاسبه قرار گرفت و سپس فرضیه‌ها، با استفاده از نرم افزار آماری Eviews به روش تحلیل رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. جهت عملکرد آتی شرکت از معیار بازده دارایی‌ها و جهت بررسی سیستم‌های حاکمیت شرکتی از دو معیار استقلال هیئت مدیره و غیر دوگانگی پست مدیرعامل بصورت یکپارچه استفاده گردید.‌سپس جهت بررسی اثر ساختار مالکیت، دو معیار مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی منظور شد. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله‌های رگرسیون برازش شده، به طور خلاصه حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت می-باشد.

کلیدواژه‌ها