تاثیر ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران.

چکیده

مطالعات عمدتاً پیامدهای اقتصادی ضعف کنترل داخلی را از منظر کاربران خارجی اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار داده‌اند، آنها کمتر از تأثیر ضعف کنترل داخلی از منظر کاربران داخلی توجه کمتری کرده‌اند. اینکه کیفیت کنترل داخلی یک شرکت بر تصمیمات عملی مدیران (کاربران داخلی) تأثیر بگذارد، همانطور که در عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش توجه به تغییرات در فعالیت‌های فروش منعکس شده است از این رو این پژوهش به دنبال بررسی این رابطه و پاسخ به این سوال است که آیا ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش تأثیر دارد. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 و با نمونه مشتمل بر 118 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده های ترکیبی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده گردید. نتایج یافته‌های نشان داد که ضعف کنترل داخلی تاثیر معناداری بر رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش دارد. در نتیجه، نتایج نشان می‌دهد که کیفیت کنترل داخلی فاکتور مهمی است که رفتار هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را تعیین می‌کند. به طور کلی، نتایج مطابق با پیش بینی تئوری گزینه‌های واقعی است که در آن کیفیت ضعیف اطلاعات داخلی و مرتبط با مدیران برای به تعویق انداختن تعدیل‌های نزولی منابع هزینه‌های اداری، عمومی و فروش تا عدم قطعیت اطلاعات تا حدی برطرف می‌شود سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها