بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، اردبیل، ایران.

2 مربی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران.

چکیده

ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای پذیرفته‌شده‌ای استفاده شود که تا حد امکان، جنبه‌های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیت‌ها و امکان بهره‌مندی چه مالی و غیرمالی از امکانات را مورد توجه قرار دهد. نخستین هدف اصلی در این تحقیق بررسی ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی و سپس عملکرد شرکت می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق 125 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1396 به مدت 7 سال است برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده‌شده است. فرضیه‌های فرعی اول، سوم و چهارم تحقیق که برگرفته از فرضیه اصلی اول بوده نشان می‌دهد مالکیت نهادی، استقلال هیئت‌مدیره و اندازه هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمستقیم و معناداری دارد و فرضیه‌ی فرعی دوم که آن نیز مربوط به فرضیه اصلی اول می‌شود نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معکوس و معناداری دارد و درنهایت فرضیه اصلی دوم تحقیق تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تاثیرمعکوس و معناداری دارد. ویژگی‌های حاکمیت شرکتی مطرح شده در این تحقیق و تاخیر در گزارشگری مالی هر دو در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری داشته و هرچه گزارش به هنگام تر تاثیر آن بر عملکرد مالی بیشتر خواهد بود.
واژگان کلیدی: تأخیر در گزارشگری مالی، حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت.

کلیدواژه‌ها