تاثیر سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، موسسه آموزش عالی الغدیر، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی مدیریت بازرگانی، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام می‌پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و دوره‌ی زمانی آن بین سال‌های 1391 تا 1395 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده‌شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها