ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد واحد مبارکه .اصفهان و استاد دانشگاه

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد مبارکه،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

3 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران.

چکیده

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ داراﺋﯽ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺎرآ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ذی ﻧﻔﻌﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ این پژوهش ارتباط هزیته نمایندگی و سیاسیت تقسیم سود بر کارایی سرمایه گذاری در طول دوره 1391 -1396 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اﺳﺎس ﻧﻮع روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻃﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎی F لیمر و ﻫﺎﺳﻤﻦ، ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺪل‌ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﭘﺮدازش اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی Eviews 9 و اﮐﺴﻞ 2010 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج نشان می‌دهد که رابطه معنادار و مثبت بین ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری بالا و کم وجود دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ هزینه نمایندگی و سیاست‌های تقسیم سود رابطه معنادار و مثبت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری بالا و کم دارد.

کلیدواژه‌ها