تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران

2 دکترای حسابداری، گروه حسابداری، استادیار موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی‌های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره می‌پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 115 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و دوره‌ی زمانی آن بین سال‌های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی استفاده‌شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیش اطمینانی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، کوتاه بینی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر معکوس و معنادار دارد. ولی، استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین بیش اطمینانی و اجتناب مالیاتی تاثیر معکوس و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها