ارزیابی کیفیت سود با ریسک و بازده : شواهدی از مدل بازگشت چند عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران .

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف: سود به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حسابداری، همواره برای اهداف متعددی همچون ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت‌ها و بهبود تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری بوده است. هدف این پژوهش بررسی کیفیت سود با استفاده از ریسک و بازده در صنایع ایران است.
روش: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با بازده و ریسک صورت پذیرفته است. برای جمع‌آوری داده‌ها از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده شده است. فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 6 صنعت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1393 تا 1397 و با بهره‌گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‌های تلفیقی و آزمون t-test ، مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است، که بین کیفیت سود و بازده و ریسک سرمایه گذاری ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنا بر نتایج بدست آمده فرضبه اول تاثیرگذاری بازده و ریسک بر کیفیت سود مورد قبول واقع شده و فرضیه دوم رد می شود.
نتیجه‌گیری: شرکتهایی که کیفیت سود پایین تری دارند نسبت به نرخ ریسک ، بازده سیستماتیک بالاتری دارند. هر چقدر بازده و به مراتب ریسک و بالاتر برود کیفیت سود پایین‌تر خواهد بود و احتمال دستکاری سود بالا خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها