رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس، فردوس، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس، فردوس، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی حسابرسان مستقل و تأخیر در گزارش حسابرسی می باشد که به روش
توصیفی – پیمایشی انجام شده است. متغیر مستقل در این تحقیق تیپ شخصیتی حسابرسان مستقل است که شامل پنج مورد
شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و باوجدان بودن بوده و توسط پرسشنامه شخصیت NEOبا
پایایی %08سنجیده شده است.
تعداد 830پرسشنامه از بین اعضا جامعه آماری تحقیق که حسابرس مستقل در استان تهران می باشند، جمع آوری گردید.
اطلاعات مربوط به متغیر وابسته تحقیق که تأخیر در گزارش حسابرسی است از سامانه کدال و سامانه بورس اوراق بهادار تهران
گردآوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که بین ابعاد تیپ شخصیتی حسابرسان مستقل و تاخیر در
گزارش حسابرس مستقل به جز بعد روان رنجوری رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها