تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی نوین ایران اردبیل

چکیده

روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکتها بسیار مؤثرند و موجب ادامۀ حیات شرکتها در دنیای رقابتی امروز می‌شوند. سیاست‌های تأمین مالی و تصمیمات مالی مناسب براساس آینده‌نگری و کسبِ منافع مورد انتظار آتی انجام می‌شود، درنتیجه، اینگونه تصمیمات مالی می‌توانند بر عملکرد و ارزش شرکت مؤثر واقع شوند.توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه در راستای سرمایه‌گذاری و تدوین برنامه‌های مالی مناسب، از عوامل رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می‌شود. شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه، از محل سود انباشته)، یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، استقراض از نظام بانکی) تأمین کنند
عدم اطمینان محیطی، شرکت را با محیط غیرقابل پیش‌بینی که ویژگی آن تغییرات سریع در تکنولوژی، تنوع شدید در تقاضای مشتریان و نوسانات شدید در تأمین مواد می‌باشد روبرو می‌کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک 109 شرکت در طول دوره زمانی 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها