بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر سودآوری آتی شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

مسئولیت هیئت‌مدیره، نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایى و الزام مدیران به پاسخگویى در قبال سهامداران و ذی‌نفعان است و همچنین هدف اصلی یک شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می‌باشد .تصمیمات مالی مدیران نقش مهمی دررسیدن به این هدف دارد ، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر سودآوری آتی شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. قلمرو تحقیق حاضر که ازنظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1389 تا 1396 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد و در اختیار بودن اطلاعات شرکت های بیمه 15 شرکت به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. درنهایت به‌منظور بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص‌شده طی آزمون‌های Fلیمر و هاسمن، مدل‌های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق بیانگر این است که، فرضیه اول تحقیق یعنی استقلال هیئت‌مدیره بر سودآوری آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرمستقیم معناداری دارد. همچنین فرضیه دوم تحقیق یعنی، اندازه هیئت‌مدیره بر سودآوری آتی شرکت ‌تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها