بررسی تأثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش‌اعتمادی مدیران و بیش‌سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان حسابداری - دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه - دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی -ایران

2 عضو انجمن حسابداری ایران

چکیده

یکی از مهمترین تصمیم‌های پیش‌روی مدیران واحد تجاری تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاستهای سرمایه‌گذاری توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. یکی از عوامل مؤثر بر میزان سرمایه‌گذاری‌های یک شرکت، بیش‌اعتمادی مدیران است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارو) در بازه‌ی زمانی 1392–1396 می-پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که بیش اعتمادی مدیران دارای رابطه‌ی مستقیم و معناداری با بیش سرمایه‌گذاری است که این رابطه توسط نظارت بیرونی تعدیل(کاهش) می‌یابد. به این معنا که وجود نظارت‌های بیرونی صحیح بر تصمیم‌گیری راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری به وسیله‌ی مدیران واحدهای تجاری که بر اساس منافع شخصی آن‌ها صورت می‌گیرد تأثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاری‌های زیان‌آور به حداقل می‌رساند.

کلیدواژه‌ها