بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران

چکیده

اجتناب مالیاتی شرکت‌ها یک نوع استراتژی یا راهبرد مالیاتی در جهت کاهش هزینه مالیات بر درآمد شرکت محسوب می-شود. چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به مراحلی تقسیم می‌شوند. شرکت ها با توجه به هر مرحله از چرخه عمر خود چارچوبی را برای ارزیابی، طراحی و توسعه استراتژی‌ها فراهم می‌نمایند. در این پژوهش با نمونه‌ای متشکل از 696 مشاهده (سال- شرکت) طی دوره زمانی 1396-1391 به بررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه‌ای صنایع مختلف پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در کل صنایع، مراحل چرخه عمر شرکت با اجتناب مالیاتی رابطه معنادار دارد؛ بطوریکه مرحله رشد و مرحله افول با اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معنادار و مرحله بلوغ رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش رابطه اجتناب مالیاتی با مرحله رشد و بلوغ و افول در خصوص شرکت‌های فعال در صنایع باسطح تکنولوژی مختلف، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها