بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه‌های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعاتی: فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی کالا و بامیلو)

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی علامه قزوینی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه‌های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه خرید آنلاین بامیلو و دیجی کالا) به منظور کمک به ارتقاء وب سایت از طریق ارائه ی راهکارهای لازم برای تقویت وب سایت و تصمیم خرید مجدد مشتریان در فروشگاه های اینترنتی دیجی کالا و بامیلو می باشد.
روش: روش این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر راه گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. همچنین از نظر ماهیت تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. دانشجویان دانشگاه علامه قزوینی و دانشگاه آزاد استان قزوین که از مشتریان فروشگاه اینترنتی بامیلو و دیجی کالا بودند، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که با توجه به تعداد گویه ها، 210 نفر از دانشجویان دو دانشگاه برای هر یک از فروشگاه ها برای نمونه انتخاب و نمونه گیری به روش طبقه ای صورت گرفت. توصیف و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با روش آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، بیشینه و کمینه) و استنباطی (معادلات ساختاری) انجام شد. برای این‌منظور از نرم‌افزارهای اس-پی‌اس و لیزرل استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که با توجه به اینکه فرضیه های تحقیق، از مقادیر آماره تی بیشتر از 96/1 و مورد قبولی برخوردارند، بنابراین فرضیه های تحقیق پذیرفته شده می باشند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد، ویژگی های ظاهری وب‌سایت، ویژگی های امنیتی وب‌سایت، ویژگی‌های تکنیکی وب-سایت و ویژگی‌های اطلاعاتی وب‌سایت بر تصمیم خرید آنلاین مشتری تاثیرگذار هستند. همچنین شرایط محیطی تاثیر خصوصیات وب‌سایت فروشگاه‌های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها