تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

سرمایه گذاران همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که بازده ساهم بیشتری داشته و عملکرد مالی بهتری داشته باشند ولی در برخی مواقع عملکرد مالی شرکت و بازده سهام آن تحت تاثیر بحرانی اقتصادی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها می‌پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی 6 ساله بین سال‌های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد بحران اقتصادی بر عملکرد مالی تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین، تاثیر بحران اقتصادی بر یازده سهام معکوس و معنادار است.

کلیدواژه‌ها