بررسی نقش واسطه‌ای کارایی سرمایه‌گذاری بر رابطه بین محافظه‌کاری و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

محافظه‌کاری در حسابداری را می‌توان به‌عنوان سازوکاری نام برد که، اگر به‌درستی اعمال شود، به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطاعاتی منجر خواهد شد، که به‌طورکلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تأمین‌کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود که این امر موجب بهبود عملکرد شرکت می‌گردد. هدف این تحقیق، بررسی نقش واسطه‌ای کارایی سرمایه‌گذاری بر رابطه بین محافظه‌کاری و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به این منظور، از اطلاعات 118 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته‌شده است. برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده ‌شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم‌افزار Eviews نسخه 9 استفاده‌ شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه‌کاری و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری دارد و کارایی سرمایه‌گذاری بر رابطه بین محافظه‌کاری و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها