بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

واژه سرمایه در گردش به سرمایه‌گذاری سازمان در دارایی‌های جاری، بدهی‌های جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه‌مدت، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا مربوط می‌شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به‌نحوی‌که ثروت سهامداران افزایش یابد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر دوره اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به این منظور، از اطلاعات 16 شرکت بیمه‌ای عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت به‌منظور بررسی فرضیه‌ تحقیق حاضر از مدل‌ رگرسیونی و درنهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم‌افزار Eviews نسخه 9 استفاده گردیده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی تحقیق بیانگر این است که اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معکوس و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها