تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی حسابداری، دانشکده فنی حرفه ای دکتر شریعتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف کلی‌ از انجام این پژوهش، تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها می‌باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق، شرکت های‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمتنی 1387 الی 1396 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. بر اساس یافته ها،تآثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکت‌ها منفی و معناداری می باشد، همچنین تآثیر جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکت‌ها مثبت و معنادارمی باشد.
واژگان کلیدی: تخصص حسابرس، جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت اطلاعات حسابداری، هزینه حقوق مالکانه شرکتها

کلیدواژه‌ها


مقدمه

هدف از سرمایه گذاری برای سهامداران کسب سود می­باشد. لذا سهامداران پس از اینکه مجمع عمومی برگزار شد و گزارش حسابرسی قرائت گردید، درباره نحوه تقسیم سود تصمیم می­گیرند. چگونگی ارائه این گزارش و تاثیر آن بر تصمیمات مربوط به تقسیم سود، حائز اهمیت زیادی است. بنابراین، نقش کیفیت گزارش حسابداری بر کاهش هزینه سهام عادی ملموس خواهد شد. یکی از دلایلی که سهامداران را در توجیه سود سهام قانع می­کند تخصص حسابرس است. وجود یک حسابرس متخصص موجب افزایش یا کاهش حقوق مالکانه شرکت­هاست. حسابرس متخصص به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریتی محسوب شده و شرکتی که توسط حسابرس واجد شرایط حسابرسی شود، اعتبار اطلاعات پیش بینی شده در مورد جریان نقد آتی آن، بیشتر از موارد حسابرسی شده توسط حسابرس غیر متخصص است (سامت و جاربوی، 2017). ادبیات نظری و تجربی، نقش کیفیت اطلاعات حسابداری[1] را بررسی کرده  (بوشمان و اسمیت[2]، 2001؛ باگوا[3]، 2008؛ چان و لی[4]، 2009؛ ژینگ و همکاران[5]، 2012؛ ران و همکاران[6]، 2015) و در حوزه پژوهشی (بیدل و هیلاری[7]، 2006؛ مک نیکولز و استوبن[8]، 2008؛ بیدل و همکاران[9]، 2009؛ چن و همکاران[10]، 2011) نشان می­دهد که اطلاعات با کیفیت بالاتر، مدیران را قادر می­سازد تا فرصت­های سرمایه­گذاری[11] را شناسایی کنند. مطالعات متعددی نیز نشان می­دهد که تخصص حسابرسان[12] می­تواند برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی[13] استفاده شود (آلموتایری و همکاران[14]، 2009؛ دبوسکی و جیانگ[15]، 2012؛ یعقوب نژاد و همکاران[16]، 2014). دانش صنعتی یک متخصص را می­توان از طریق تجربه­ی حسابرسی گسترده، آموزش کارکنان متخصص[17] و سرمایه­گذاری­های بزرگ در فن آوری اطلاعات، توسعه داد. دانش مخصوص صنعت به حسابرسان متخصص اجازه می­دهد تا خدمات حسابرسی[18] با کیفیتی را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از توانایی آنها در تشخیص ناهنجاری­ها[19]، ارائه دهند.

استخدام حسابرسان متخصص با هزینه بالاتر موجب کاهش هزینه سهام عادی و در نهایت موجب کاهش هزینه­های مالکانه و هزینه نهایی می­شود. یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بهینه، که یکی از مهم­ترین منابع اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران نیز بشمار می­آید، کیفیت اطلاعات حسابداری است. از­این­رو، انتظار می­رود که تخصص حسابرسی بر ارائه اطلاعات حسابداری باکیفیت و تصمیمات حقوق مالکانه، اثرات مثبتی داشته باشد. با این وجود، تخصص حسابرس، موجب افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری ‌شده و به سرمایه‌گذاران در تصمیم­گیری سود سهام کمک ‌می­کند. کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی، محصول مشترک حداقل چهار عامل اصلی است: 1)خلاقیت و نگرش­های مدیریت،  2) کیفیت حسابرسی،  3) تجربه کمیته حسابرسی، و 4) استانداردهای حسابداری دارای کیفیت بالا. وجود ضعف در هر یک از این چهار حلقه، می­تواند کل زنجیره را مخدوش سازد. آن چه  اهمیت دارد، متغیرهایی است که کیفیت اطلاعات حسابداری را ارزیابی می­کند. هر چه قدر کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر باشد نظارت مدیران بیشتر می­شود، خطر اطلاعاتی کاهش می­یابد و در نتیجه سرمایه گذاری بیش از حد، کاهش می­یابد. برای کارایی بازار سرمایه، حسابرسی با کیفیت بالا مورد تقاضا است. زیرا حسابرسی اعمال نظر فرصت طلبانه­ی مدیریت در صورت­های مالی را کاهش می­دهد. بنابراین­، انگیزه­های قوی­تر برای مدیریت سود، اهمیت حسابرسی را به عنوان یک ابزار کنترلی در نظام راهبری شرکتی قوی بیشتر مورد توجه قرار می­دهد. تحلیل اثر متقابل بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابرس متخصص برای بهبود هزینه حقوق مالکانه است و هر دو مکانیزم می­تواند نقش جایگزینی در کاهش سرمایه گذاری بیش از حد را داشته باشد.  اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس به بهبود هزینه حقوق مالکانه کمک می­کند، وجود جریان نقد آزاد به مثابه برنامه­ریزی نشده در مدیریت وجوه نقد است که خود بیانگر هزینه نمایندگی می­باشد، لذا هرچه جریان نقد آزاد بیشتر باشد، تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق مالکانه کاهش می­یابد.

با توجه به مفاهیم مطرح شده، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال می­باشد که تخصص حسابرس و جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیمات هزینه حقوق مالکانه شرکتها چه تاثیری دارند؟

 

مبانی نظری متغیرهای تحقیق

رشد فزاینده اقتصادی و پیچیدگی­های جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و به دنبال آن سیستم های اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه کرده و نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری افزایش داده است (نیکخواه آزاد، 1379). برخی از پژوهشگران از جمله هیز[20] و شیلدر[21]، (1999: 5-6) و لین [22] و چان[23]، (2002: 563)، بر این باورند یکی از راه­های توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، جذب سرمایه گذاری خارجی است. سرمایه گذاران خارجی خواهان اطلاعات تایید شده توسط حسابرسان هستند تا منابع مالی خود را با تصمیم درست و منطقی سرمایه گذاری کنند.

ویژگی­های مختلف کمیته حسابرسی شامل: تخصص مالی، استقلال، اندازه و … می­توانند بر اثر بخشی کمیته حسابرسی اثر بگذارند. مطالعات قبلی نشان می­دهد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به آنها کمک می­کند که بطور موثرتر بر فرآیند گزارشگری مالی نظارت کنند (بدارد و همکاران، 2004؛ کریشنان و ویسواناتان[24]، 2008). دالیوال و همکاران [25] (2010) بیان می­دارند که کمیته­های حسابرسی با حداقل یک کارشناس مالی می­توانند مدیریت سود تعهدی را بطور موثرتر، نسبت به کمیته­های حسابرسی که فاقد تخصص مالی­اند، کنترل کنند.

اندازه کمیته حسابرسی نیز می تواند تاثیر سازنده ای بر کمیته حسابرسی داشته باشد (بگستر و کاتر[26]، 2009). کمیته­های حسابرسی بزرگ شامل اعضایی با تخصص­های متنوع بصورت موثرتری بر شیوه­های گزارشگری مالی نظارت دارند (وافیس[27]، 2005). همچنین استقلال کمیته حسابرسی بعنوان یکی از ویژگی­های ضروری و تاثیرگذار بر اثربخشی کمیته حسابرسی در فرآیند نظارت بر گزارشگری مالی در نظر گرفته می­شود، که بر این اساس کلاین (2002) در تحقیق خود نشان داد که استقلال بیشتر کمیته حسابرسی (یعنی نسبت مدیران مستقل در کمیته حسابرسی) منجر به مدیریت سود تعهدی کم تر می­شود. همچنین سان و همکاران (2014) معتقدانه در حالی که مطالعات موجود نشان دهنده تاثیر برخی از ویژگی­های کمیته حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می­باشد ولی اثر این ویژگی­ها در محدود کردن مدیریت سود از طریق اقلام واقعی به درستی تبیین نشده است.

کیفیت حسابرسی یکی از عواملی است که بر اعتبار اطلاعات مالی می­افزاید (جاگی و همکاران[28]، 2012). جنسن و مک لینگ[29](1976) اظهار داشتند که حسابرسی، ابزار مهمی در کاهش هزینه­های نمایندگی بین مدیران و سهامداران است. حسابرسی ابزار نظارتی برای سهامداران محسوب می­شود، زیرا حسابرسان موارد نادرست در صورتهای مالی را گزارش می­نمایند. به طور خلاصه، حسابرسی وسیله اتصال بین حسابرسان و سهامداران است تا نشان دهد که مدیران به دنبال رفتارهای فصت طلبانه نیستند. پیوت و جنین (2005) معتقدند حسابرسی می­­تواند یکی از راه های پیشگیری و کاهش مدیریت سود باشد، زیرا اعتقاد بر این است که شرکتهایی که صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه می کنند، سود آنها از محتوای اطلاعاتی و کیفیت بالاتری برخوردار خواهند بود (سجادی و عربی، 1389).

کیفیت حسابرسی و مدیریت سود، ریچاردسن(2006) اظهار داشت که مدیران نه تنها از طریق روشها و برآوردهای حسابداری (مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی) بلکه از طریق تصمیمات عملیاتی (دستکاری فعالیتهای واقعی) اقدام به مدیریت سود می­کنند. دستکاری فعالیتهای واقعی، یک ابزار جایگزین مدیریت سود از طریق تغییر در تصمیمات و فعالیتهای واقعی (کاهش هزینه های اختیاری، اضافه تولید و ارائه تخفیفات قیمتی با افزایش فروش دوره جاری) است. گراهام و همکاران[30] (2005) نیز نشان دادند که با توجه به کشف مدیریت اقلام تعهدی از طریق حسابرس، احتمال زیادی وجود دارد که مدیران از طریق فعالیتهای واقعی اقدام نمایند. مطالعات گذشته نشان می­دهد که افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می­دهد (بکر و همکارن[31]، 1998؛ جانسون و همکاران[32]، 2002؛ کریشنان[33]، 2003؛ بالسام و همکاران[34]، 2003 و مایرز و همکاران [35]، 2003). در حالی که تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی و مدیریت واقعی سود نشان می­دهد که کیفیت بالای حسابرسی منجر به تشدید مدیریت واقعی سود می­شود. چی و همکاران (2011) در بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و مدیریت واقعی سود بیان می­کنند که کیفیت حسابرسی با سطوح بالای مدیریت واقعی سود مرتبط است. آنها نشان دادند که سطوح بالای کیفیت حسابرسی می­تواند پیامدهای ناخواسته­ای داشته باشد. نهادهای نظارتی مانند هیات مدیره و کمیته حسابرسی باید پیامدهای تحمل حسابرسان با کیفیت بالا را در نظر داشته باشند که می­تواند محرکی برای افزایش دستکاری در فعالیتهای واقعی باشد.

تئوری نمایندگی[36] بیان می­کند که هزینه­های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت و مدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران ادارۀ امور شرکت را به مدیریت واگذار کنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران، تصمیم­گیری و عمل کند، سهامداران متحمل هزینه­های نمایندگی خواهند شد (سوادجانی و علامه حائری ،2011:413). این در حالی است که شرکت­ها با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، تأسیس می­شوند. زمانی که فعالیت­های شرکت منجر به کسب سود شود، وجوه نقد آزاد حاصل می­تواند به طرق مختلف و به منظور دستیابی به هدف شرکت، به کار گرفته شود. این بدان معناست که شرکت­ها می­توانند وجوه نقدی مازاد خود را در مسیر توسعۀ فعالیت ها و افزایش بازده آتی سهامداران یا پرداخت وجوه مزبور به عنوان سود سهام، به کارگیرند.

انتظار می­رود سرمایه­بری به صورت مستقیم با کیفیت اطلاعات مالی مرتبط باشد. در بررسی اثرات هزینه­های مالکانه روی افشا بخش­ها، سرمایه­بری به صورت مستقیم با دقت گزارشگری بخش و سطح کیفیت گزارشگری مالی مرتبط است (پتروسکی، 2003). همچنین سرمایه­بری شاخصی برای نیاز تامین مالی است و انتظار می­رود در شرکت­هایی که به تامین مالی بیشتری نیاز دارند، اطلاعات مالی با کیفیت بالاتری تهیه شود (لانگ و لوندهولم، 1996). هزینه­های نمایندگی باعث تقاضا برای کنترل می­شود. اطلاعات صورت­های مالی یک شرکت ممکن است برای کاهش هزینه­های نمایندگی مورد استفاده قرار گیرد (جنسن و مک لینگ، 1976). شرکت­هایی که به شدت اهرمی شده­اند، هزینه­های نمایندگی بیشتری دارند و بنابراین تقاضای بیشتری برای کنترل و نظارت دارند (جنسن، 1976). به نظر می­رسد کیفیت گزارشگری مالی با ساختار سرمایه­ی شرکت تغییر کند و متفاوت باشد (سامت و جاربوی، 2017و لفت­ویچ و همکاران، 1981). انگیزه­های مدیران برای ارائه­ی صورت­های مالی با کیفیت بالا با سطح کشمکش نمایندگی سهامداران- دارندگان اوراق بدهی که با میزان اهرم در ساختار سرمایه شرکت سنجیده می­شود، افزایش می­یابد (پتروسکی، 2003).

 

پیشینه پژوهش

پیشینه خارجی

راسمین[37] و همکاران (2014) طی پژوهشی با عنوان تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، استدلال می­کنند که رابطه­ی بین جریان نقد آزاد و انتخاب حسابداریِ افزایش درآمد، سیستماتیک نیست و بستگی به ویژگی­های خاص محیط سازمانی دارد. این نویسندگان یک رابطه­ی مثبت بین جریان نقد آزاد و انتخاب حسابداری افزایش درآمد را در مالزی ثبت کرده اند، و این رابطه تا حدی در سنگاپور قابل اطلاق است، اما در اندونزی معتبر نیست.

ژانگ و همکاران (2015) طی پژوهشی با عنوان شور و اشتیاق در سرمایه­گذاری انرژی­های تجدیدپذیر چین: عقلانیت، ساختار سرمایه و کاربردها با شواهدی از سطوح شرکت، شواهد و قرائن تجربی در مورد سرمایه­گذاری افراطی در شرکت­های انرژی تجدید پذیر را ارائه کرده­اند. روش شناسی آنها اصولاً همانند روشی است که در اغلب تحقیقات فاینانس استفاده شده است. یقیناً در ادبیات تحقیق خلائی وجود دارد که تبیین و موشکافی جز به جز مساله جریان نقدی آزاد در شرکت­های مرتبط انرژی در چین با یک معیار اندازه گیری مناسب فرصت های سرمایه­گذاری آینده را ترکیب می­کند‌.

ژانگ و همکاران (2016) تحت پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و بیش سرمایه­گذاری: شواهد و قرائن به دست آمده از شرکت­های انرژی چینی، در تحقیقات حوزه­ی  فاینانس (تامین مالی) که نخستین بار جنسن (۱۹۸۶) در مورد بخش نفت ایالات متحده به این مساله اشاره نموده است، به بررسی این موضوع پرداختند. با استفاده از یک مدل تابلویی پویا برای سال های 2001 تا 2012 برای شرکت های چینی در فهرست بورس انرژی دولتی، شواهد و قرائنی را  به دست آوردند که موید فرضیه جریان نقدی آزاد بوده است و مسائلی در زمینه سرمایه گذاری افراطی در بخش انرژی چین را نشان داده­اند. علاوه بر آن مشاهدات آنها حاکی از آن بوده است که اندازه شرکت و ساختار راهبری شرکتی نیز عوامل تعیین کننده مهمی در مورد تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های انرژی در چین هستند.

یوآن (2016) طی پژوهشی با عنوان تخصص صنعت حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری: نقش استراتژی مشتری، رابطه بین استراتژی کسب و کار مشتری و کیفیت حسابرسی متخصصان صنعت را بررسی می­کند. این مطالعه با استفاده از یک نمونه شامل شرکت­های بورسی موجود بین سال های 2000 الی 2010 انجام شد که، رابطه منفی بین متخصصان صنعت و اقلام تعهدی اختیاری مشتری زمانی بیشتر وجود دارد، که استراتژی کسب و کار مشتری از استراتژی­های نرمال صنعت متفاوت است. در کل، یافته­های آنها نشان می­دهند که اثر تخصص­گرایی صنعت حسابرسی در میان مشتریان همسان است و ویژگی های مشتری (برای مثال استراتژی مشتری)  رابطه بین تخصص صنعت حسابرسی و کیفیت حسابرسی را تعدیل می­کند. این مطالعه درک تعامل بین استراتژی کسب و کار مشتری و کیفیت حسابرسی را افزایش می­دهد.

نخیلی[38] و همکاران (2016) به بررسی جریان نقدی آزاد[39] و مدیریت سود[40] : نقش تعدیل کننده­ی حاکمیت شرکتی[41] و مالکیت[42] پرداخته اند. آنها بر اساس یک نمونه از شرکت های فرانسوی متعلق به شاخص SBF 120 از سال 2001 تا سال 2010، به این نتیجه دست یافتند که رفتار فرصت طلبانه­ی مدیران در حضور جریان­های نقدی آزاد را نشان می­دهد. به ویژه، مدیران به شیوه­های مدیریت سودی می­پردازند که سود گزارش شده را افزایش می­دهد. همچنین نتایج نشان می­دهد که مکانیزمهای راهبری شرکتی مانند استقلال کمیته­ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی، علاوه بر سرمایه گذاران نهادی و مالکیت مدیریتی، میزان مدیریت سود را کاهش می­دهد. مکانیزم های راهبری شرکتی در نقش نظارتی خود بر رفتار مدیران برای کاهش مدیریت سود در حضور مشکل جریان نقدی آزاد، می توانند جایگزین مکانیزم­های دیگر شوند.

سامت و جاربوی[43] (2017) پژوهشی را با عنوان تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار دادند. این مقاله روابط عِلی بین کارایی سرمایه­­گذاری، تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابداری از مدل­های معادلات همزمان پویا را بررسی می­کند. آنها از داده­های سال­های 2007 الی 2013 از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تونس استفاده کرده­اند. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری به کاهش مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد کمک می­کند. به طور مشابه، مشخص شده است که تخصص حسابرس به طور قابل توجهی به بهبود کارایی سرمایه گذاری کمک می­کند، در حالی که مشکل سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش می­دهد. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس، دو مکانیسم با درجه­ای از جایگزینی در افزایش کارایی سرمایه گذاری هستند. کیفیت اطلاعات حسابداری به طور مثبت با کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که حسابرس آنها متخصص صنعت است، ارتباط دارد.

 

پیشینه داخلی

میثاقی و پاسبان (1395) پژوهشی را با عنوان بررسی تأثیر کیفیت و تخصص حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت­های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده­اند. دوره زمانی برای سالهای 1385 الی 1394 است. متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل، اقلام تعهدی اختیاری، جریان وجوه نقد آزاد، تخصص حسابرسی، ارزش دفتری یا اندازه شرکت و هزینه بهره بدهی­های کوتاه مدت و بلندمدت است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت و معناداری تأثیر کیفیت و تخصص حسابرسی بر اقلام تعهدی را نشان می­دهد.

حسین­پور و حسین­پور (1395) پژوهشی را با عنوان بررسی ارتباط بین هزینه نمایندگی و جریان نقد آزاد با کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده­اند. به منظور اندازه­گیری کارایی سرمایه­گذاری، از مدل وردی (2006) استفاده شده است. بر اساس این مدل از درآمد فروش به عنوان نماگری برای تخمین و برآورد فرصت­های سرمایه­گذاری مورد انتظار استفاده می­گردد. همچنین در این پژوهش اثرات سه متغیر، شامل اهرم مالی، ریسک سیستماتیک و جریان­های نقدی عملیاتی کنترل می­شود. جامعه مورد مطالعه شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 87 شرکت می­باشد. قلمرو زمانی تحقیق نیز شامل یک دوره زمانی 5 ساله، از سال 1389 الی 1393 می باشد. این تحقیق در برگیرنده دو فرضیه می­باشد که در هر فرضیه رابطه هزینه نمایندگی، جریان نقد آزاد با کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می­گیرد. در کل نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معکوس (منفی) و معنادار بین هزینه نمایندگی و کارایی سرمایه گذاری می­باشد ولی بین جریان نقد آزاد با کارایی سرمایه­گذاری ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

حسین­پور و طهماسبی­فر (1395) پژوهشی را با عنوان بررسی تاثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و جریان نقد آزاد بر سرمایه­گذاری بیش از حد، مورد بررسی قرار داده­اند. پژوهش حاضر در یک دوره شش ساله در بازه زمانی 1393-1388 انجام شد که با اجرای روش حذف سیستماتیک نمونه­ی آماری این پژوهش متشکل از 520 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می­باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقیم بین حاکمیت شرکتی و جریانات نقد آزاد با توجه به مکانیزم حاکمیت شرکتی برقرار است، این در حالی است که مدیران مایل به سرمایه­گذاری جریان­های نقد آزاد در پروژه­های با منفعت شخصی هستند واز رویه­های پیش بینی شده پیروی نکرده برخی از فعالیتهای سرمایه­گذاری در مجموع ممکن است که بازده مثبت داشته باشند، ولی این بازده کمتر از هزینه سرمایه است.

دانشی و صراف (1395) پژوهشی را با عنوان رابطه بین جریان وجوه نقدآزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمایه گذاری (مورد مطالعاتی: شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) مورد بررسی قرار داده­اند. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، رگرسیون چندگانه و نمونه انتخابی شامل44 سال شرکت، طی دوره زمانی 1389-1393 می­باشد. پژوهش حاضر شامل دو فرضیه می­باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین جریان وجوه نقدآزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمایه گذاری رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

حسنعلی زاده و حسن­نژاد (1395) پژوهشی را با عنوان تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و تصمیمات سرمایه گذاری­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده­اند. نمونه­های این مطالعه شامل 101 شرکت مندرج در فهرست شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388-1392 می­باشد. در این پژوهش، رابطه معنی­دار خطی منفی میان جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی­ها را نشان می­دهد. همچنین یافته­ها نشان می­دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می­تواند موجب تعدیل رابطه بین جریان­های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی­ها گردد، به نحوی که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می­توانند موجب استفاده کاراتر از دارایی­ها گردند. همچنین یافته­های تحقیق نشان می­دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع بر روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها تاثیرگذار است.

متین­فرد و روزبهانی (1395) پژوهشی را با عنوان بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری در صنعت بیمهمورد بررسی قرار داده­اند. در این پژوهش ابتدا تاثیر جریان نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت، سپس اثر دو متغیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بر رابطه جریان نقدآزاد و سطح سرمایه گذاری بررسی گردید. برای این منظور 16 شرکت بیمه خصوصی دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی 5 ساله (1389 تا 1393) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس روش رگرسیون چند متغیره نتایج نشان داد بین جریان نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری در صنعت بیمه می­باشد.

فلامرزی و آقا کوچکی (1396) پژوهشی را با عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری، بهره­وری حکومت و انتخاب سرمایه گذاری ثابت مورد بررسی قرار داده­اند. نتایج نشان می­دهند که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری شرکت که به صورت عمومی ذکر شده منجر به ایجاد همبستگی بسیار قدرتمندی می­شوند. یافته­ها نشان می­دهند که کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند انتخاب سرمایه­گذاری ثابت را بهبود دهد که مکمل و تقویت کننده عملکرد حاکمیت شرکتی است. از این رو تعدیل کننده­ها باید توجه بسیار زیادی را برای توان بازار جهت رسیدگی به رفتار شرکتهای لیست شده به منظور بهبود عملکرد حکومت در مورد اطلاعات حسابداری و افزایش کارایی تخصیص ثابت، معطوف کنند.

 

فرضیه­های پژوهش

فرضیه اول: تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و  هزینه حقوق مالکانه شرکت­ها تاثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکت­ها تاثیر معناداری دارد.

 

روش تحقیق

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتهاست، لذا روش تحقیق استفاده شده توصیفی از نوع همبستگی است و از آنجا که از اطلاعات گذشته استفاده شده است از نوع تحقیقات پس رویدادی محسوب می­شود. همچنین با توجه به کاربرد یافته­های پژوهش در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران ماهیت پژوهش حاضر کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سالهای 1387 تا 1396 به عنوان نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق برای نمونه­گیری از روش غربالگری استفاده شد. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات مالی شرکتها برای جمع آوری اطلاعات محدودیت هایی به این شرح اعلام شد: با اعمال محدودیتهای زیر و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، تعداد 82 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. این محدودیت ها شامل موارد زیر می باشد: 1. کلیه شرکت هایی که بعد از انتهای سال 1387 در بورس پذیرفته شده باشند. 2. شرکت هایی که بعد از سال 87  و قبل از سال 96 از بورس خارج و وارد فرابورس شده اند. 3. شرکت­هایی که در بازه زمانی پژوهش، اطلاعات آنها در دسترس نباشد. 4. شرکت‌هایی که ماهیت سرمایه­گذاری و واسطه گری مالی (هلدینگ، لیزینگ و بانک ها) داشته باشند. 5. شرکتهایی که در فاصله زمانی پژوهش تغییر دوره مالی داده و سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند نباشد. در نهایت با اعمال شرایط فوق تعداد 79 شرکت حائز شرایط بوده و به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده­ها از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سایت کدال و نرم افزار ره­آورد نوین استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه نرم افزار E-Views 9 به آزمون فرضیات پرداخته شد.

جدول 1: نحوه اندازه گیری متغیرها

نوع متغیر

نام متغیر

نماد

نحوه اندازه­گیری

وابسته

هزینه حقوق مالکانه

COE

COEt =

: سود هر سهم در دوره t

Pt-1 : قیمت بازار سهام در دوره 1-t

مستقل

کیفیت اطلاعات حسابداری

AIQ1

ارزش قدر مطلق باقیمانده مدل

ΔARi,t = ß0 + ß1ΔSales i,t + 𝜀i,t

Δ ARi,t= تغییرات سالانه حسابهای دریافتنی شرکت i در سال t؛

 Δ Salesi,t= تغییرات سالانه درآمد فروش شرکت i در سال t؛

 𝜀i,t=خطای مدل شرکت i در سال t که این باقیمانده مدل نشان دهنده کیفیت اطلاعات حسابداری می­باشد.

کیفیت اطلاعات حسابداری

AIQ2

 

تعدیل کننده

تخصص صنعت حسابرس

SPEC

 

[2/1*(تعداد شرکت­های موجود/1)]

اگر مقدار بدست آمده از مقدار معادله فوق بیشتر باشد، موسسه حسابرسی در آن صنعت متخصص است. بنابر این اگر حسابرس متخصص صنعت باشد عدد 1 در غیر اینصورت برابر صفر است.

جریان نقد آزاد

FCF

FCFi,t = (INC i,t – TAX i,t - INTEXP i,t - CSDIV i,t)/A i,t

که در آن :

FCF= جریان نقد آزاد؛ INC= سود قبل از کسر استهلاک؛ TAX= مالیات پرداختی؛ INTEXP= هزینه مالی پرداختی؛ CSDIV= سود سهامداران عادی؛  A= ارزش دفتری مجموع دارایی­ها.

 

اندازه شرکت

SIZE

لگاریتم مجموع دارائی ها

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

BMT

BMT= *100

BMT= نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

Book value per share= ارزش دفتری هر سهم

Market value per share= ارزش بازار هر سهم

مالکیت نهادی

OWN

میزان درصد سهام متعلق به بانک­ها، بیمه­­ها، هلدینگ­ها، لیزینگ و سرمایه­گذاری­ها

آمار توصیفی

با توجه به مطالب مذکور و با نگاهی به جدول 2 در بین متغیرها اندازه شرکت با مقدار 18/13 دارای بالاترین میانگین و کیفیت اطلاعات حسابداری-2 با مقدار 03/0 دارای کمترین میانگین می­باشند. متغیر اندازه شرکت دارای انحراف معیار 46/1 می­باشد که  نسبت پراکندگی بیش از حد داده­ها را نشان می­دهد. حداقل و حداکثر متغیر هزینه حقوق مالکانه در بعضی موارد  99/0 و در برخی موارد به 63/1 - تغییر رسیده است. این مطلب نشان دهنده تغییر کم و زیاد در تغییرات هزینه حقوق مالکانه شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با در نظر گرفتن ضریب چولگی  انواع متغیرها، مشخص می شود که توزیع متغیرهای تحقیق به غیر از 2 متغیر پژوهش (هزینه حقوق مالکانه و مالکیت نهادی)، به طور کلی از چولگی به سمت راست (چولگی مثبت) برخوردار هستند؛ این بدان معناست که توزیع جامعه کاملاً متقارن نبوده و در مقایسه با توزیع نرمال حجم بیشتری از داده های مشاهده شده برای هر یک از متغیرها کمتر از مقدار میانگین آن­ها بوده است. کشیدگی نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است. به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر 3 می­باشد. کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال بالاتر و کشیدگی منفی نشانه پایین­تر بودن قله از توزیع نرمال است که در اینجا کشیدگی همه متغیرهای پژوهش مثبت می­باشد.

 

 

 

جدول2:آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش

نام متغیر

نماد

مشاهدات

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

حداکثر

حداقل

هزینه حقوق مالکانه

COE

820

0.17

0.13

0.27

0.13-

7.38

0.99

1.63-

کیفیت اطلاعات حسابداری-1

AIQ1

820

0.05

0.003

0.22

1.73

9.68

0.98

0.83-

کیفیت اطلاعات حسابداری-2

AIQ2

820

0.03

0.02

0.04

2.08

12.3

0.4

0.1-

تخصص صنعت حسابرس

SPEC

820

0.05

0

0.22

3.9

16.6

1

0

جریان نقد آزاد

FCF

820

0.22

0.12

0.46

1.33

10.5

2.99

2.17-

اندازه شرکت

SIZE

820

13.8

13.6

1.46

0.68

3.6

19.04

10.5

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

BMT

820

1.35

1.11

0.7

5.2

11.4

10.8

0.33

مالکیت نهادی

OWN

820

0.54

0.55

0.31

0.08-

1.4

0.99

0.04

نتایج فرضیه ها

فرضیه اول: تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و  هزینه حقوق مالکانه شرکت­ها تاثیر معناداری دارد.

جدول 3: نتایج فرضیه یک

نماد

ضرایب

احتمال

نماد

ضرایب

احتمال

C

18/0

06/0

C

22/0

02/0

AIQ1

004/0-

68/0

AIQ2

18/0

002/0

SPEC

01/0-

54/0

SPEC

01/0-

33/0

AIQ1*SPEC

000/0-

02/0

AIQ2*SPEC

12/0-

01/0

SIZE

006/0-

33/0

SIZE

01/0-

13/0

BMT

006/0-

33/0

BMT

001/0

74/0

OWN

007/0

67/0

OWN

005/0

74/0

 

مقدار

 

مقدار

R2

49/0

R2

50/0

R2 تعدیل شده

48/0

R2 تعدیل شده

49/0

D-W

37/2

D-W

35/2

احتمال )آمارهF (

(3.69)0.000

احتمال )آمارهF (

(104.6)0.000

 

نتایج نشان می­دهد که در سطح اطمینان 95% مقادیر t متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص صنعت حسابرس در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی­گیرند. یعنی متغیرها در مدل معنی­دار نیستند. ولی ضرب دو متغیر معنادار است. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می­دهد که هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای رابطه معناداری با هزینه حقوق مالکانه نمی­باشند.

نتایج نشان می­دهد که در سطح اطمینان 95% مقادیر t متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت اطلاعات حسابداری-2* تخصص صنعت حسابرس در ناحیه رد صفر قرار داشته و متغیر تخصص صنعت حسابرس در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی­گیرد. یعنی متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت اطلاعات حسابداری-2* تخصص صنعت حسابرس در مدل معنی­دار هستند. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می­دهد که هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای رابطه معناداری با هزینه حقوق مالکانه نمی­باشند.

 

فرضیه دوم: جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و  هزینه حقوق مالکانه شرکت­ها تاثیر معناداری دارد.

جدول 4: نتایج فرضیه دو

نماد

ضرایب

احتمال

نماد

ضرایب

احتمال

C

18/0

03/0

C

21/00

007/0

AIQ1

02/0-

01/0

AIQ2

19/0

002/0

FCF

25/0

0000/0

FCF

2/0

0000/0

AIQ1*FCF

00004/0

0000/0

AIQ2*FCF

000002/0

01/0

SIZE

007/0-

2/0

SIZE

01/0-

05/0

BMT

006/0-

39/0

BMT

005/0-

46/0

OWN

006/0

39/0

OWN

001/0-

92/0

 

مقدار

 

مقدار

R2

53/0

R2

53/0

R2 تعدیل شده

52/0

R2 تعدیل شده

52/0

D-W

32/2

D-W

3/2

احتمال )آمارF (

(117.6)0.000

احتمال )آمارF (

(5.63)0.000

 

نتایج نشان می­دهد که در سطح اطمینان 95% مقادیر t متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری و جریان نقد آزاد و کیفیت اطلاعات حسابداری-1* جریان نقد آزاد در ناحیه رد فرض صفر قرار می­گیرند. یعنی متغیرها در مدل معنی­دار هستند. و ضرب دو متغیر معنادار است. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می­دهد که هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای رابطه معناداری با هزینه حقوق مالکانه نمی­باشند.

 

نتایج نشان می­دهد که در سطح اطمینان 95% مقادیر t متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری و جریان نقد آزاد و کیفیت اطلاعات حسابداری-2* جریان نقد آزاد در ناحیه رد فرض صفر قرار می­گیرند. یعنی متغیرها در مدل معنی­دار هستند. و ضرب دو متغیر معنادار است. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می­دهد که هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای رابطه معناداری با هزینه حقوق مالکانه نمی­باشند.

 

بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع هست که آیا تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها تاثیری دارد یا خیر؟ با توجه به آزمون ها و تحلیل هایی که از راه مدل OLS بدست آمده در سطح اطمینان 95 درصد،  نتایج فرضیه اول نشان داد که تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و  هزینه حقوق مالکانه شرکت­ها تاثیر معناداری دارد. نتایج این پژوهش با نتایج اسمیت و جاربوی (2017)، مدرس و حصارزاده (1387)، حسین­پور وطهماسبی (1395)، هیرشلیفر و همکاران (2004)، بیدل و همکاران (2009)، چن و همکاران (2011)، گوماریز و بلستا (2014) و فلامرزی و آقاکوچکی (1396) همخوانی داشته و با نتایج یوآن (2016)، ثقفی و عرب مازاریزدی (1389) و ثقفی  و همکاران (1390) مطابقت ندارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و  هزینه حقوق مالکانه شرکت­ها تاثیر معناداری دارد. نتایج این پژوهش با نتایج اسمیت و جاربوی (2017)، هَمِرسلی (2006)، گول و همکاران (2009) و دبوسکی و جیانگ (2012) همخوانی داشته و با نتایج گال و همکاران (2003) مطابقت ندارد.

بر اساس مطالعات پیشین که تاکید زیادی بر نقش حسابرسان در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی داشتند، یافته­های این پژوهش نیز نشان می­دهد که استفاده از تخصص حسابرس می­تواند مکانیزم خوبی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه­های حقوق مالکانه شود. همچنین بکارگیری حسابرسان متخصص می­تواند کیفیت اطلاعات را تضمین کند. در واقع می­توان چنین اذعان کرد، شرکت­هایی که توسط حسابرسان متخصص، حسابرسی شده­اند، نسبت به شرکتهای دیگر (شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص، حسابرسی نشده­اند)  اطلاعات معتبرتری را در زمینه پیش بینی جریان های نقدی آینده برای استفاده کنندگان فراهم می کنند.

دارندگان اطلاعات نهایی با مخدوش کردن زمینه­ی آگاهی ساختن اشخاص فاقد اطلاعات نهایی، زمینه سوء استفاده از جریان نقد آزاد به نفع خود را مهیا می­سازند و با عدم بکارگیری جریانات نقدی آزاد در پروژه­های سودآور، موجب عدم افزایش قیمت سهام در بازار می­گردند. افزایش جریان نقد آزاد موجب کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری شده و فرصت­های رشد پایین تر و در کل موجب افزایش هزینه حقوق مالکانه شرکت می­شود.

 

پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش

با توجه به نتایج فرضیه اول پژوهش، پیشنهاد می­گردد که شرکت­ها جهت جذب سرمایه­گذاران و افزایش سرمایه­گذاری­های کارآمد، کیفیت اطلاعات حسابداری خود را افزایش دهند. کیفیت اطلاعات حسابداری می­تواند با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی که موجب اختلافاتی مانند مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامطلوب می­شود، به بهبود کارایی سرمایه گذاری کمک کند. این کار با تلاش برای ثبت پانلی که از طریق آن کیفیت اطلاعات حسابداری می­تواند مربوط به کارایی سرمایه­گذاری شود، به عنوان گسترش آن تحقیقات طراحی شده است. همچنین با توجه به نتایج فرضیه دوم پژوهش، پشنهاد می­شود جریان­های نقد آزاد شرکت­ها به عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی شود، از سوی دیگر، امروزه معیارهایی از قبیل سود و بازده دارایی­ها به تنهایی نمی­توانند به منظور ارزیابی عملکرد مدیران به کار برده شوند، بلکه لازم است این معیارها در کنار معیارهایی همانند جریان­های نقد آزاد در نظر گرفته شوند. بنابراین به سهامداران و سرمایه­گذاران توصیه می­شود که به جریان­های نقد آزاد واحد تجاری توجه نموده و آن را در مدل تصمیم­گیری خود لحاظ نمایند.[1] the accounting information quality

[2] Bushman and Smith

[3] Bagaeva

[4] Chan and Lee

[5] Zhiying et al.

[6] Ran et al

[7] Biddle and Hilary

[8] McNichols and Stubben

[9] Biddle et al.

[10] Chen et al.

[11] investment opportunities

[12] auditor specialization

[13] information asymmetry problems

[14] Almutairi et al.

[15] DeBoskey and Jiang

[16] Yaghoobnezhad  et al.

[17] specialized staff training

[18] audit service

[19] anomalies

[20] Hays

[21] Schilder

[22] Lin

[23] Chan

[24] Krishnan and Visvanathan

[25] Dhaliwal et al

[26] Baxter and Cotter

[27] Vafeas

[28] Jagi et al.

[29] Jensen & Meckling

[30] Graham et al.

[31] Becker

[32] Johnson et al

[33] Krishnan

[34] Balsam et al.

[35] Myers et al

[36] Agency Theory

[37] Rusmin

[38] Nekhili

[39] Free Cash Flow

[40] Earnings Management

[41] corporate governance

[42] Ownership

[43] samet and Jarboui

ü   ثقفی، علی، بولو، قاسم، محمدیان، محمد، (1390)، کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، پیشرفت­های حسابداری، دوره سوم، شماره دوم، صص 37-63.
ü   ثقفی، علی، عرب مازار یزدی، مصطفی، (1389)، کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری، پژوهش های حسابداری مالی، دوره 2، شماره 4، صص 1-20.
ü     دانشی، ابوالفضل، صراف، فاطمه، (1395)، رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمایه گذاری (مورد مطالعاتی: شرکت­های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
ü     حسین پور، لیلا، حسین پور، محسن، (1395)، بررسی ارتباط بین هزینه نمایندگی و جریان نقد آزاد با کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی.
ü     حسین­پور، نغمه، طهماسبی­فر، حدیث، (1395)، بررسی تآثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و جریان نقد آزاد بر سرمایه­گذاری بیش از حد شرکت­های پذیرفته شده در بورس، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد.
ü     حسنعلی­زاده، علیرضا، حسن نژاد، محمد، (1395)، تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و تصمیمات سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها، رشت، دانشگاه فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا.
ü     فلامرزی، محمد، آقاکوچکی، رسول، (1396)، کیفیت اطلاعات حسابداری، بهره­وری حکومت و انتخاب سرمایه گذاری ثابت، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
ü     سجادی، سید حسین، عربی، مهدی، (1389)، تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، حسابدار رسمی، دوره ششم، شماره 12، صص 104-108.
ü     لفت‏ویچ، آدریان، (1378)، دمکراسی و توسعه، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، انتشارات طرح نو.
ü     متین فرد، مهران، روزبهانی، مهدی، (۱۳۹۵)، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری در صنعت بیمه، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
ü     مدرس، احمد، حصارزاده، رضا، (1387)، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره دوم، صص 85-116.
ü     میثاقی، سیدمسعود، پاسبان، عباس، (1395)، بررسی تآثیر کیفیت و تخصص حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصت­ها و چالش ها، رشت، دانشگاه فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا،
ü     نیکخواه آزاد، علی، مجتهد زاده، ویدا، (1379)، بررسی حوزه‌های مسؤلیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرس مستقل، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 26، صص 5-70.
ü  Almutairi, A.R., Kimberly, D.A & Skantz, T. (2009), ‘Auditor tenure, auditor specialization, and information asymmetry’, Managerial Auditing Journal, Vol. 24, pp. 600-623.
ü  Bagaeva, A. (2008), ‘An examination of the effect of international investors on accounting information quality in Russia’, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol. 24, pp.157-161.
ü  Balsam, S., Krishnan, J & Yang, J.S. (2003), ‘Auditor industry specialization and earnings quality’, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 22, pp. 71-97.
ü  Biddle, G & Hilary, G. (2006), ‘Accounting quality and firm-level capital investment’, The Accounting Review, Vol. 81, pp.963–982.
ü  Biddle, G., Hilary, G & Verdi, R.S. (2009), ‘How does financial reporting quality relate to investments efficiency?’, Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, pp.112–131.
ü  Bushman, R.M, Smith, A.J, (2001), ‘Financial accounting information and corporate governance’, Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, pp. 237-333.
ü  Becker, C., M. Defond, J. Jiamblvo and K. Subramanyam. 1998. The effect of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research 15 (1): 1-24.
ü  Bedard,j,,Chtourou,S.m.,&Courteau,,L.(2004),"The Effect of Audit  Committee eExpertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management", Auditing: A Journal of Practice& Theory,23 (2),PP.13-35.
ü  Baxter, P. & Cotter, J (2009) , Audit committees and earnings quality, Accounting and Finance, Vol. 49 .
ü  Chan, AL.C & Lee, E. (2009), ‘The impact of accounting information quality on the mispricing of accruals: The case of FRS3 in the UK’, Journal of Accounting and Public Policy, Vol.28, pp189-206.
ü  Chen, F., Hope, O., Li, Q & Wang, X. (2011), ‘Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets’, The Accounting Review, Vol. 86, pp. 1255– 1288.
ü  Chi (2011) Conference on Human Factors in Computing Systems Vancouver, BC, Canada — May 07 - 12, 2011.
ü  DeBoskey, D.G & Jiang, W. (2012),’Earnings management and auditor specialization in the post-sox era: An examination of the banking industry’, Journal of Banking and Finance, Vol. 36, pp. 613–623.
ü  Dhaliwal, D., Naiker, V. & Navissi, F. (2010). The association between accruals quality and the characteristics of accounting experts and mix of expertise on audit committees. Contemporary Accounting Research, 27(3), 787827-.
ü  Gul, F.A., Chen, C.J.P & Tsui, J.S.L. (2003), ‘Discretionary accounting accruals, managers’ incentives, and audit fees’, Contemporary Accounting Research, Vol. 20, pp. 441-464.
ü  Gul, F.A, Fung,S.Y.K & Jaggi,B.,(2009), ‘Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tenure and auditors’ industry expertise’, Journal of Accounting and Economics, Vol.47, pp. 265-287.
ü  Gomariz, M.F.C & Bellesta, J.P.S. (2014), ‘Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency’, Journal of Banking and Finance, Vol. 40, pp.494-506.
ü  Graham, Paul (1964), Authorities & Vocabularies (Library of Congress Name Authority File)". U.S. Library of Congress. 11 March 2005. Retrieved 12 March 2012. "(Paul Graham, b. Nov. 13, 1964)"
ü  Hays, R. and Arnold Schilder. (1999). Principles of Auditing: An International Perspective. London: Mc Graw-Hill.
ü  Hammersley, J.S. (2006), ‘Pattern identification and industry specialist auditors’, The Accounting Review, Vol. 81, pp. 309-336.
ü  Jensen, M & Meckling, W.H. (1976), ‘Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure’, Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 305-360.
ü  Jensen S, et al. (2002) Spatial regulation of the guanine nucleotide exchange factor Lte1 in Saccharomyces cerevisiae. J Cell Sci 115(Pt 24):4977-91.
ü  Jaggi, B., Gul, A. (2000). Evidence of accrual management: a test of the free cash flows and debt monitoring hypothesis. www.ssrn.com
ü  Krishnan, G. V. (2003).”Audit Quality and the Pricing of Discretionary Accrual.”Auditing: A Journal of Practice &Theory, Vol. 22, No. 1, March.PP.109?126.
ü  Krishnan, G. & Visvanathan, G (2008), Does the SOX definition of an accounting  expert matter? The association between audit committee directors’ accounting expertise and accounting conservatism, Contemporary Accounting Research, Vol. 25 .
ü  Levin, A., Lin, C.F., Chu, C.S.J., (2002) , ‘ Unit root test in panel data: asymptotic and finite sample properties, J. Econometrics , Vol.108, pp. 1–24.
ü  Long , L. E., ofek , E., Stulz, R., (1996). “Leverage, Investment and firm growth”. Journal of Financial Economics 40,3-29.
ü  Myers, J., Myers, L., & Omer, T. (2003). Exploring the term of the auditor-client relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation? The Accounting Review, 78, 77999-.
ü  McNichols, M & Stubben, S. (2008), ‘Does earnings management affect firms’ investment decisions?’, The Accounting Review, Vol. 86, pp.1571-1603.
ü  Nekhili M, Hussainey K, Cheffi W, Chtioui T, Tchakoute-tchuigoua H. R&D narrative disclosure, corporate governance and market value: evidence from France. Journal of Applied Business Research. 2016 Jan;32(1):111-128.
ü  Ran, G., Fang,Q., Luo, S & Chan, K.C. (2015), ‘Supervisory board characteristics and accounting information quality: Evidence from China’, International Review of Economics & Finance, Vol. 37, pp.18-32.
ü  Rusmin (2014) Astami, Emita W. ; Hartadi, Bambang Published in: Asian review of accounting. - Bingley [u.a.] : Emerald, ISSN 1321-7348, ZDB-ID 24739376. - Vol. 22.2014, 3, p. 217-232.
ü  Savadjany, H. K. and Allameh Haeri, F. (2011). Investigation the Effect of Dividend Policy in Creating Agency Costs in Tehran Stock Exchanges, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 6,pp.410-422.
ü  Samet, M., Jarboui, A., (2017), ‘CSR, agency costs and investment-cash flow sensitivity: a mediated moderation analysis’, Managerial Finance, Vol.43, pp.299-312.
ü  Vafeas(2005) Publication cover image Volume22, Issue4 Winter 2005 Pages 1093-1122.
ü  Yuan, R., Cheng, Y., and Ye, K., (2016). “Audit industry specialization and discretionary accruals: The role of client strategy”. The international journal of accounting, Article in Press.
ü  Yaghoobnezhad, A., Royaee. R & Geraylic, M.S. (2014), ‘The Effect of Audit Quality on Information Asymmetry: Empirical Evidence from Iran’, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol. 4, pp.128-139.
ü  Zhiying, H., Weixing, C & Jinjin, H., Rula S. (2012), ‘An empirical study of the effect of venture capital participation on the accounting information quality of IPO firms’, Chinan Journal of Accounting Research, Vol.5, pp.251-268.
ü  Zhang, L., (2016). Local Equity market participation and stock liquidity. The quarterly Review of Economics and Finance. 10.1016/j.qref.2.16.02.005.
ü  Zhang, X-J., (2015), “Book-to-Market Ratio and Skewness of Stock Returns”, The Accounting Review, 88 (66), PP. 2213–2240.