تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بیش اطمینانی مدیران و خطر سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بیش اطمینانی مدیران و خطر سقوط قیمت سهام می‌پردازد‌‌. این پژوهش از لحاظ هدف‌، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس‌رویدادی) میباشد‌‌. جامعه آماری پژوهش‌، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک‌، 122 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 6 ساله بین سال‌های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند‌‌. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات‌، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورت‌های مالی شرکت‌ها جمع‌آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار استاتا استفاده شده است‌‌. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین بیش اطمینانی از طریق مخارج سرمایه‌ای و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد‌‌. بین افشای مسئولیت اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات