توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند بر چرخش مشتری در پلتفرمهای تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گسترش پلتفرم‌های تجارت الکترونیک در سالهای اخیر چشم‌انداز خرده‌فروشی را دگرگون و دموکراتیک کرد. آنچه در مورد پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی در مقابل خرده‌فروشان تک برند و یا خرده فروشان تک فروشنده منحصر به فرد است، این است که فروشندگان زیادی وجود دارند که محصولات مشابه را ارائه میدهند و در یک رده مشابه رقابت میکنندبا توجه به اکوسیستم پیچیده پلتفرم‌های با شرکت‌کنندگان متنوع و تصمیمات ظریف مشتری در آنها، شناسایی نقش‌های توانایی بازاریابی و معروفیت برند همچنان چالش برانگیز است بنا به تفاسیر بالا ما در این تحقیق به توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند و چرخش مشتری در پلتفرم های تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) می پردازیم. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مشتریان پتلفرم الکترونیکی دیجی استایل بودند که با توجه به نامحدود بودن تعداد مشتریان و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به صورت الکترونیکی و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.روش گردآوری داده ها شامل دو دسته روش کتابخانه‌ای و میدانی میباشد. در بخش کتابخانه‌ای از مطالعه متون، کتب، مقالات در جهت گردآوری پیشینه پژوهش و در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.در جهت تحلیل داده‌ها از دو دسته آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه از جداول، نمودار، شاخص های مرکزی و در جهت آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه بین متغیرها و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با کمک نرمافزارهای SPSS 23 و SMART PLS استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان دادند بین معروفیت برند و چرخش مشتری رابطه معناداری وجود دارد، همسویی دارد.خاستگاه تمامی اهداف و برنامه‌ها و اقدامات سازمانی در مفهوم نوین بازاریابی به طور اعم بازار و به طور اخص مشتری است. رضایت و خرسندی مشتری قله آمال و اهداف سازمانی است. کسب سود و به حداکثر رساندن آن هدف نیست بلکه پاداش، نیل به رضایت و خشنودی مشتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات