رابطه افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

چکیده

رابطه افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با ریسک سقوط قیمت سهام به دلیل اثرات نظارتی، اثرات غیرمستقیم و اثرات نامشخص برخی از عوامل مداخله گر پیچیده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 168 شرکت در بازه زمانی 1393-1400 می‌باشد. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی وجود دارد؛ اما این رابطه معنی‌دار نیست؛ همچنین عملکرد شرکت بر رابطه بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار نیست. این رابطه منفی مطابق با نظریه تعادل است که نشان می‌دهد شرکت‌هایی که به‌طور فعال مسئولیت اجتماعی خود را انجام می‌دهند، احتمال بیشتری دارد که اطلاعات بیشتری را منتشر کنند و شفافیت را افزایش داده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات