تأثیر توانایی شناختی بر موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی شناختی و مهارت عددی بر موفقیت آموزشی دانشجویان رشته حسابداری شهرستان یزد در سال تحصیلی 1401-1402 است؛ بنابراین‌روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان رشته حسابداری شهرستان یزد است، تعداد 360 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند، داده‌های موردنیاز بر اساس دو پرسش‌نامه استاندارد توانایی شناختی و مهارت عددی گردآوری شد، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار plss انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد؛ بین توانایی شناختی و موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود با تأیید روابط فوق آموزش‌های اساسی در این دو مقوله از همان اویل کودکی و در کلیه مراحل تحصیلی موردتوجه متخصصین و برنامه‌ریزان قرار گیرد، همچنین متولیان رشته حسابداری در دانشگاه‌ها و حرفه نیز به این دستاورد توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات