مدیریت مخاطره و همزمانی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت مخاطره امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه ای که بر متغیرهای مهم بازار همچون همزمانی قیمت سهام اثرگذار است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت مخاطره و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحقیق مربوطه کاربردی و از نوع همبستگی است. اطلاعات مربوط به 122 شرکت در دوره زمانی 1399-1395 ( به تفکیک صنعت دارویی، سیمان و کل صنایع منتخب) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار 18Spss و 6Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته ها نشان داد که مدیریت ریسک با همزمانی قیمت سهام شرکتهای بورسی به صورت کلی و در دو صنعت دارویی و سیمانی رابطه معناداری دارد. با توجه به افزایش ریسک های موجود در دهه اخیر، این تحقیق برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی سودمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات