رابطه سودهای مختلف و جریانات نقدی با بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق به بررسی رابطه بین اقلام صورت سود و زیان و بازده سهام شرکت‌ها پرداخته و آن را با رابطه اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام مقایسه می‌کنیم. متغیر وابسته بازده سهام می‌باشد که عبارت از بازده ناشی از خرید و نگهداری سهام شرکت در یک دوره زمانی یکساله که چهار ماه بعد از آغاز سال مالی شروع می‌گردد می‌باشد. متغیرهای مستقل عبارتند از: سود قبل از مالیات و بهره هر سهم، سودخالص بعد از مالیات و قبل از اقلام غیر مترقبه هرسهم، سود خالص بعد از مالیات هر سهم، جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی هر سهم، جریانان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هر سهم، جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی هر سهم، جریان‌های نقد ناشی از مالیات بر درآمد هر سهم، جریان‌های نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی هر سهم و کل جریان‌های نقدی هر سهم. قلمرو مکانی تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق سال‌های 1395 الی 1400 می‌باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که همبستگی سودهای مختلف با بازده سهام نسبت به همبستگی بخش‌های مختلف صورت گردش وجوه نقد با بازده سهام بیشتر می‌باشد. در فرضیه دوم پیش‌بینی می‌شد که میزان همبستگی بین بازده سهام و سودهای گوناگون با افزایش اقلام تعهدی یا معوق نسبت به همبستگی جریانات نقدی با بازده سهام افزایش می‌یابد که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات