بررسی جریان محتوایی مقالات نشریه دانش حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه شناخت ویژگی‌های محتوایی مقالات موجود در مجله «دانش حسابداری» وابسته به دانشگاه شهیدباهنر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و توصیفی بوده و با استفاده از داده‌های موجود در «مجله دانش حسابداری» انجام شده است. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان روش اصلی پژوهش استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، کلیه مقالات منتشرشده در مجله دانش حسابداری از سال 1389 تا پایان سال 1401 می‌باشد که جمعا شامل 385عنوان مقاله می‌شود. در پژوهش حاضر با مراجعه به تک‌تک شماره‌ها و محتویات مقالات، اطلاعات لازم مانند نوع مقاله، جنسیت نویسندگان، وابستگی سازمانی، گرایش موضوعی و... جمع‌آوری و به کمک نرم‌افزار اکسل تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که 972نفر در نوشتن مقالات نقش داشته‌اند که80درصد آنان مرد و20درصد زن بوده‌اند. بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان در نگارش مقالات نشان می‌دهد که مقالات دو نویسنده‌ای با سهم حدود 50درصد در تولید مقالات بیشترین نقش را از لحاظ تعداد نویسندگان ایفا می‌کنند. پس از آن مقالات سه نویسنده‌ای حضور دارند (حدود 39درصد) و مقالات تک نویسنده‌ای کمترین فراوانی (حدود 3درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. 30درصد از نویسندگان مقالات استادیار،20درصد دانشیار، 18درصد کارشناس‌ارشد و مابقی سطوح علمی، جایگاه پایین‌تری را کسب کرده‌اند. در بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان، دانشگاه الزهرا فعال‌ترین دانشگاه و دانشگاه‌های شیراز و تهران در رتبه‌های بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی56درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 17درصد حسابرسی، 10درصد حسابداری مدیریت، 8درصد حاکمیت شرکتی، 6درصد مالیات و 3درصد در سایر حوزه‌ها بوده است. نقش مردان نسبت به زنان در تولید مقالات این نشریه بیش از سه برابر است. 97درصد آثار حاصل کار گروهی و3درصد حاصل کار انفرادی است. استادیاران در جایگاه نخست تولید مقاله و پس از آن دانشیاران قرار دارند، این نتیجه احتمالا به دلیل مسائل مربوط به ترفیع پایه اساتید به‌خصوص استادیاران و دانشیاران است. نتایج کسب‌شده حاکی از آن است که اکثریت نویسندگان مقالات این نشریه، وابسته به مراکز علمی معتبر کشور می‌باشند و نیز این نتایج نشان از پایبندی نشریه به حوزه‌های تخصصی تعریف شده خود دارد، به‌طوریکه تمامی مقالات چاپ‌شده از لحاظ موضوعی در حوزه‌های تعریف‌شده برای نشریه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات