بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای پژوهش وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند.جامعه ی آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1394 تا 1400 می باشد.نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد مدیریت سود بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیری ندارد. اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت دارد و در نهایت نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین مدیریت سود و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت دارد.مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به افشای اطلاعاتی می‌پردازد که سازمان‌ها در فضای کسب‌وکار خود به آن عمل می‌کنند و پاسخگوی انتظارات تجاری، اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی جامعه هستند. چرا که سازمان‌ها مسئولیت‌های بزرگی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تأمین‌کنندگان، اعتباردهندگان و به طور کلی تمامی ذینفعان خود بر عهده دارند افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، توان تجزیه‌وتحلیل و دقت پیش‌بینی را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات