نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور عسلویه، عسلویه، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 137 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 7 ساله بین سال‌های 1393 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت‌ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده انگیزه تقلب تاثیر معکوس دارد. راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده فرصت تقلب تاثیر معکوس دارد. راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده توجیه تقلب تاثیر معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات