تأثیر تئوری زمان‌بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، ایران.

2 استاد مدعو گروه حسابداری، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف اصلی پروژه شناسایی تأثیر تئوری زمان‌بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1398 می‌باشد که در این راستا در این پروژه؛ ساختار سرمایه شرکت (نسبت حقوق صاحبان سهام) و تغییرات ساختار سرمایه (تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته و ارزش گذشته بازار شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سال قبل) به عنوان متغیر مستقل می‌باشد. متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و نسبت دارایی‌های ثابت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده‌اند. نمونه آماری پروژه شامل 112 شرکت بوده است. روش پروژه از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در مبانی نظری روش کتابخانه‌ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت‌های مالی بهره گرفته شده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.
بر اساس نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می‌کنند. مدیریت؛ زمانی اقدام به انتشار سهام می‌‌کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. نتایج پروژه نشان داد ارزش‌های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پروژه تئوری زمان‌بندی در بورس تهران را تأیید نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات