رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و بررسی نقش نظارت عملیاتی در پاسخگویی عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

نظارت عملیاتی یک فرایند مدیریتی است که به‌منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و عملیات یک سازمان، سیستم یا فرآیند استفاده می‌شود. یکی از راه‌کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از نظارت عملیاتی بر بودجه که باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران سازمان‌های دولتی می‌شود. هدف از این تحقیق رتبه‌بندی و بررسی نقش نظارت عملیاتی در افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، حسابرسان، حسابداران سازمان‌های دولتی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های شهر زاهدان تشکیل داده، نمونه آن شامل120 نفر از مدیران، حسابرسان دیوان محاسبات، حسابداران بخش عمومی و اعضای هیئت‌علمی که طبق جدول مورگان انتخاب شدند، تشکیل می‌دهند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسش‌نامه هست. آلفای کرون باخ برای پایایی پرسش‌نامه برابر 75% است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون T و برای رتبه‌بندی مؤلفه‌ها از آزمون فریدمن استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد انجام نظارت عملیاتی باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی می‌گردد. همچنین، طبق نتایج آزمون فریدمن رتبه‌بندی مؤلفه‌های پاسخگویی عملیاتی به ترتیب در رتبه اول اثربخشی، رتبه دوم کارایی و رتبه سوم اثربخشی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات